Menu

Uitnodiging ledenvergadering 8 december 2017

Geplaatst op 21 november 2017 door NSVV

Bij deze nodigt het bestuur van N.S.V.V. U uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 8 december 2017. De vergadering wordt gehouden in de kantine en vangt aan om 20.00 uur. Het wordt enorm gewaardeerd als ook de ouders van de leden bij de ledenvergadering aanwezig kunnen zijn. U bent dan ook van harte welkom.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 3 februari 2017
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Presentatie jaarrekening en vaststelling begroting 2017-2018
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing van de leden van de kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: A. Kruithof en B. Prooij
  Tussentijds aftredend: G. Krab
  Het bestuur stelt voor te benoemen: R. Reedijk, R. Kuiper en S. Kraak
 8. Bestuursmededelingen
 9. Uitreiking spelden
 10. Pauze
 11. Centraal thema jeugdvoetbal
 12. Rondvraag en sluiting

1) Het jaarverslag van de penningmeester is 10 dagen van tevoren te verkrijgen op het wedstrijdsecretariaat.

2) Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden gesteld, mits hiervan uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering schriftelijk kennis is gegeven aan de secretaris of diens plaatsvervanger.

Het bestuur.

Reacties gesloten.